Leverings- en betalingsvoorwaarden

EifrischLeverings- en betalingsvoorwaarden
 1. Onze volgende leverings- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van alle met ons gesloten leveringsovereenkomsten. Zij zijn ook van toepassing indien zij niet uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. Afwijkingen gelden alleen indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn eveneens uitgesloten, indien deze schriftelijk aan ons werden bevestigd zonder dat wij ze tegenspreken.
 2. Op alle leveringsovereenkomsten zijn de “Algemene voorwaarden voor groothandel in eieren” van toepassing, zoals in de huidige versie en de daaropvolgende aanvullingen gepubliceerd door het Raiffeisenverband e.V. en het Zentralverband. De in deze voorwaarden opgenomen arbitrageovereenkomsten zijn niet van toepassing.
 3. Betaling: netto contant na ontvangst van de goederen.
 4. Bij wanbetaling zijn wij gerechtigd de gebruikelijke bankintresten in rekening te brengen.
 5. Eigendomsvoorbehoud: Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom – ook in geval van doorverkoop – tot de volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakenrelatie, ook als de vorderingen pas ontstaan na de levering of als voor bepaalde leveringen wordt betaald. De koper is verplicht de geleverde goederen gescheiden te houden van andere voorraden en duidelijk als ons eigendom te markeren, totdat aan alle vorderingen uit de zakenrelatie is voldaan. In geval van doorverkoop van de goederen, legt hij diezelfde verplichting op aan zijn koper, moet hij ervoor zorgen dat aan deze verplichting wordt voldaan en moet hij ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op deze verplichting.
  Indien de goederen die door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverd werden verder worden verwerkt, dan vindt die verdere verwerking voor ons plaats. Indien ons eigendom wordt vermengd met andere goederen, verwerven wij mede-eigendom in de verhouding van de factuurwaarde van de door ons geleverde goederen tot de waarde van de andere goederen waarmee onze goederen werden vermengd.De koper is niet gerechtigd tot inpandgeving of zekerheidsoverdracht van onze goederen. Elke inbeslagneming van ons eigendom door derden moet ons onmiddellijk ter kennis worden gebracht.

  In geval van verdere levering of verdere verwerking van ons voorbehouden eigendom cedeert de besteller ons hierbij een vordering die voortvloeit uit de overeenkomst met de derde die de voorbehouden goederen ontvangt. Een cessie wordt gegeven ter hoogte van het factuurbedrag van onze levering. De gecedeerde vordering dient als zekerheid voor onze bestaande totale vordering. Wij hebben het recht de cessie aan de debiteuren mee te delen.

 6. Het transportrisico is voor rekening van de koper, ook bij vrachtvrije levering vanaf de plaats van verzending.
 7. De klachttermijn voor de goederen bedraagt 24 uur na levering.
 8. Indien wij de levertijd of levering niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht, zijn wij niet tot schadevergoeding gehouden.
 9. Plaats van uitvoering voor levering en betaling is Lohne. De bevoegde rechtbank is Vechta.